HỆ THỐNG QUẢN LÝ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT-CL-MT
PV GAS D xây dựng Hệ thống quản lý AT–CL–MT tích hợp theo các yêu cầu tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015& ISO/DIS 45001:2016, trong đó chú trọng hoàn thiện và cải tiến hệ thống quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với mục đích thỏa mãn tối đa các yêu cầu khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tuân thủ các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường và các yêu cầu khác. PV GAS D xây dựng hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng - Môi trường theo mô hình Plan – Do - Check – Act và tư duy tiếp cận rủi ro.